1.Xuân Mới 2015 và 40 năm xa Quê hương(NN)2..Báo Washington Post .-3.Thơ Xuân trong Đường thi và các tác giả khác-

1.Xuân Mới 2015 và 40 năm xa Quê hương(NN)2..Báo Washington Post .-3.Thơ Xuân trong Đường thi và các tác giả khác-

XUÂN MỚI 2015 VÀ 40 NĂM XA QUÊ HƯƠNG Lời nói đầu – Chỉ còn khoảng 15 ngày nữa,Xuân Mới Ất Mùi 2015 lai trở về với chúng ta . Cũng chỉ còn hơn hai tháng nữa, người Việt chúng…