1.Bản tin về tuyển tập Tùy Bút DTL2.Duy nhất,một ngọn cờ Tổ quốc(DTL)3.Phan Lạc Phúc-Nhớ về..4.'Đại gia'NCK Duyên(NV)

1.Bản tin về tuyển tập Tùy Bút DTL2.Duy nhất,một ngọn cờ Tổ quốc(DTL)3.Phan Lạc Phúc-Nhớ về..4.'Đại gia'NCK Duyên(NV)

Đã phát hành tùy bút “CHỈ NHỚ NGƯỜI THÔI, ĐỦ HẾT ĐỜI” Nguồn:dutule.com-05/20/2016 07:43 AM) Garden Gorve, (ngày 20 tháng 5-2016): Cơ sở HT Productions cùng với công ty Amazon đã ấn hành Tuyển tập tùy bút “Chỉ nhớ người…