22/11/2009: Pháp Môn Niệm Phật (Nhã Nhạc)

22/11/2009: Pháp Môn Niệm Phật
Category: Tôi Tìm Hiểu Đạo Phật
Posted by: Tbl Đọc: 4214 lần

Chùa VN Đầu Tiên Trên Đất Phật
Chùa VN Đầu Tiên Trên Đất Phật

Pháp Môn Niệm Phật
Nhã Nhạc

Trước khi đi vào chi tiết Pháp Môn Niêm Phật , xin lược giải về các Tông phái của Đạo Phật . Ở Trung quốc trước đây có nhiều tông phái , nay, trên thực tế chỉ còn ba tông : Thiền tông , Tịnh độ tông và Mật tông . Ở Việt-Nam ta , số người tu theo Tịnh độ tông là đông nhất , sau đến Thiền tông , …

… và một số nhỏ hơn là Mật tông .

* Thiền : danh từ “ Như Lai Thiền “ là chỉ Thiền nguyên thuỷ và “ Tổ sư thiền “ để chỉ các hình thức Thiền phát triển sau này do các Tổ sư các Thiền phái nổi danh đề xướng và truyền lại cho các đệ tử của mình . Qua các đoạn điển hình trong một số Kinh nguyên thuỷ (về thiền )thì mục đích của thiền là : an trú , chuyên nhất , định tính nội tâm và phương pháp là đoạn trừ các niệm và tư duy thuộc thế tục .

* Như đã nói trên , người Việt chúng ta tu theo Pháp môn Tịnh độ hay còn gọi là Pháp môn Niệm Phật ,là rất đông , chúng tôi sẽ ghi ra những điểm chính yếu , cần thiết của Pháp Môn Niệm Phật theo lời Phật dạy để , trước hết , nhắc nhở chính mình , sau để chia xẻ cùng bằng hữu .

* Một vài từ ngữ : – Niệm : là nhớ , nghĩ đến ; Niệm Phật là luôn luôn nhớ , nghĩ đến Phật ; và theo Bồ Tát Đại Thế Chí đã khẳng đinh thì sẽ “ nhất định thấy Phật “ và “ tâm tư được khai ngộ “ – Cầu vãng sinh Tịnh độ : cầu được về Cực Lạc quốc hay Tây phương cực lac ) – Cực lac : rất vui , nhưng chưa phải là Niết bàn .

* Tính cách đơn giản mà có hiệu lực mạnh mẽ của Pháp môn niệm Phật : trong Kinh Tiểu Bổn Di Đà có nói : “ Nếu có trai lành gái tín nào nghe danh hiệu Đức Phật A-Di-Đà tin tưởng mà niệm danh hiệu ngài bảy ngày đêm , lòng không sao lãng ( không lo tính việc khác ) thì Đức Phật A-Di-Đà sẽ hiển ứng chứng minh . Lúc lâm chung vẫn niệm danh hiệu ngài không mê muội , chắc chắn Phật cùng Thánh chúng đến tiếp độ về cực lạc chẳng sai .” Về nước cực lạc được liên hoa hoá thân , không còn sinh tử luân hồi nữa, tuy chưa đắc quả vị nào cả . Tại nước cực lạc này , sẽ được gặp các “ thượng thiện nhân “ , được chỉ dạy tu tập , bước dần lên cao .

* Khác biệt với các pháp môn khác : – người tu hành thường phải dứt bỏ hết phiền não , dứt hết nghiệp quả tội chướng mới được giải thoát , chứng quả Niết bàn . Nhưng Pháp môn Niệm Phật còn nghiệp quả mà cũng được vãng sinh ( như đã nói trên ) . – Bất luân già , trẻ , lớn , bé , người ngu , kẻ trí … đều có thể tu theo Pháp Môn Niệm Phật được cả .

* Phương Pháp Tu theo Pháp Môn Niệm Phật hay Pháp Môn Tịnh Độ ( hay còn gọi là Tu về Cực lac ) : nói chung , có nhiều lối , nhưng không ngoài các pháp niệm Phật , ở đây chỉ ghi ra một pháp niệm Phật , gọi tên là “ Trì Danh Niệm Phật “ . Trì danh niệm Phật là giữ một lòng nhớ , nghĩ danh hiệu Phật , tức là niệm ra tiếng hay niệm thầm bốn chữ

“ A-di-đà-Phật “ hay sáu chữ : “ Nam mô A-di-đà-Phật “ , niệm một cách chú tâm và bất cứ lúc nào có thể trong mỗi ngày .

*Điều kiện để tu theo Tịnh Độ hay Pháp môn niệm Phật :tuy pháp tu này đơn giản nhưng cũng có ba điều kiên như sau :

1- Đức tin chắc chắn : Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói : “ Tin là mẹ các công đức . Tin có thể thành tựu quả Bồ đề .” :

a-Tin Phật là Đấng sáng suốt , từ bi , cứu khổ mọi loài . b- Tin giáo pháp của Phật là đúng đắn , chân thật tin theo giáo pháp của ngài mà tu hành thì sẽ được thành công . c- Tin ở nơi sức mạnh của chính mình : phải nhất tâm (cương quyết ) trì niệm danh hiệu Phật , quyết chắc sẽ được vãng sanh cõi Tịnh độ . Thượng toạ Thiền Tâm đã nói :” Lòng tin :cửa vào Tịnh độ .”

2- Lập nguyện vững vàng : giữ vững chí nguyện quyết sinh về cực lạc một cách thiết tha , không gì lay chuyển được .

3- Thực hành theo đúng chí nguyên : nghĩa là luôn luôn trì niệm danh hiệu Phật A-di-đà , niệm luôn luôn , bất cứ khi nào có thể , cho đến “ nhất tâm bất loạn .“

* Pháp môn niệm Phật và lúc lâm chung : vào lúc lâm chung của người tu theo Pháp môn niệm Phật thì gia đình tuyệt đối Không Được Khóc , phải nên kiềm chế sự xúc động , vì khóc sẽ làm tiêu tan công đức Niệm Phật của người sắp chết . Tất cả những người chung quanh cũng nên cố gắng góp phần vào việc hộ niệm một cách tốt đẹp cho người sắp chết .

Trên đây là những điều chính yếu về tu theo Pháp môn Tịnh độ hay còn gọi là Pháp môn Niệm Phật .

Cho tới khi học được những điều này trong sách nhà Phật ,tôi mới hiểu rõ thế nào là “ niệm Phât “ , không đơn giản như chỈ thấy hình ảnh mẹ tôi lâm râm niệm Phật mỗi khi mẹ tôi thắp nén nhang trước bàn thờ Phật , hay những lúc mẹ có những điều lo âu , sợ hãi , hay trước khi đi ngủ … Ngay cả khi định cư trên xứ sở này , tôi nghe nói rất nhiều đến “ Thiền “ . Suy nghĩ về chính mình , thật rất khó cho tôi để “ an trú , chuyên nhất ,đ ịnh tính nôi tâm .. “ mỗi khi “ ngồi thiền “ . Phương pháp tu theo “ Pháp Môn niệm Phật “ dù sao cũng dễ áp dụng cho mọi người , kể cả tôi nữa .

Nhã Nhạc

Mùa Lễ Tạ Ơn 2009

*Hình trên là Ngôi chùa Việt Nam đầu tiên trên đất Phật ( Ấn Độ , khánh thành 12-01-2003 . )

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web
Analytics