30/07/2011: Tạng Thư Sống Chết-Phần I-Sống-Ch.8:Đời Này:Cõi Bardo Tự Nhiên

30/07/2011: Tạng Thư Sống Chết-Phần I-Sống-Ch.8:Đời Này:Cõi Bardo Tự Nhiên

30/07: Tạng Thư Sống Chết-Phần I-Sống-Ch.8:Đời Này:Cõi Bardo Tự Nhiên Category: Tôi Tìm Hiểu Đạo Phật Posted by: Tbl Đọc: 4919 lần TẠNG THƯ SỐNG CHẾT -:Nguồn: Trang Nhà Quảng Đức The Tibetan Book Of Living And Dying Sogyal Rinpoche…