1.Con trai út của vua Bảo Đại-(Huy Phương)-2-Good read (and more..)

1.Con trai út của vua Bảo Đại-(Huy Phương)-2-Good read (and more..)

Subject: CON TRAI ÚT CỦA VUA BẢO ĐẠI From: phuongkimhuynh – To:….,me  ==== Con trai út của vua Bảo Đại – Bảo Ân Huy Phương biên soạn Theo Văn học nguồn cội “Hoàng tử” Bảo Ân “Hoàng tử” Bảo Ân…