1.Cựu NS Thánh Linh họp mặt 7-2015 -2. Họp mặt cựu NS/TV 53-60 ở OC,Cali(Kim Dung)

1.Cựu NS Thánh Linh họp mặt 7-2015 -2. Họp mặt cựu NS/TV 53-60 ở OC,Cali(Kim Dung)

HỌP MẶT HÈ 7-2015 tại Nam California-Cựu Nữ Sinh trường Nữ Trung Học Thánh Linh-Saigon trước 1975 . ***Kỳ họp mặt sau 18 năm xa cách giữa em Kim Phượng&gia đình và thân nhân, bằng hữu tại Nam California :…