1.Du Tử Lê,Tùy Bút Tuyển Chọn-2.Trích: "Em gầy như liễu trong thơ cổ" (DTL)3.Răng đen mã tấu(Khuất Đẩu)4.Khổ nạn..

1.Du Tử Lê,Tùy Bút Tuyển Chọn-2.Trích: "Em gầy như liễu trong thơ cổ" (DTL)3.Răng đen mã tấu(Khuất Đẩu)4.Khổ nạn..

Du Tử Lê, Tùy Bút Tuyển Chọn Tác giả :Du Tử Lê Nguồn:dutule.com – 12/03/2015 Tác phẩm thứ 68 của Du Tử Lê, là tập “Du Tử Lê, Tùy Bút Tuyển Chọn”, gồm 17 tùy bút chọn từ hàng trăm…