1.Du Tử Lê: Nguyên Đán 1975(Tùy bút)-Cõi Mẹ Về-Tháng chạp,mới(Thơ)2.Ernest Hemingway(FW)

1.Du Tử Lê: Nguyên Đán 1975(Tùy bút)-Cõi Mẹ Về-Tháng chạp,mới(Thơ)2.Ernest Hemingway(FW)

Nguyên Đán 1975, Nguồn:dutule.com-01 Tháng Tám 2017     Du Tử Lê. Tranh Du Tử Lê Trang nhà Du TỬ Lê Nguồn:trang nhà dtlTôi vẫn nghĩ, nếu có những sự kiện đáng ghi nhớ, bị thời gian xóa nhòa hay đánh…