27/01: Bài 21.Tổ Bồ-Đề-Đạt-Ma – Bài 22. Tổ Huệ Viên (tức Huệ Viễn Đại Sư).

27/01:  Bài 21.Tổ Bồ-Đề-Đạt-Ma –  Bài 22. Tổ Huệ Viên (tức Huệ Viễn Đại Sư).

27/01: 21.Tổ Bồ-Đề-Đạt-Ma – 22. Tổ Huệ Viên (tức Huệ Viễn Đại Sư) Category: Phật Học – Phật học ôn tập- Posted by: Tbl Đọc: 5551 lần BƯỚC VÀO CỬA PHẬT – Quyển 2 Hoằng Hữu Nguyễn Văn Phú Bài…