24/03: Bài 33.Tôn Giả La-Hầu-La-Bài 34.Ni Trưởng Kiều-Đàm-Di

24/03: Bài 33.Tôn Giả La-Hầu-La-Bài 34.Ni Trưởng Kiều-Đàm-Di

24/03: 33.Tôn Giả La-Hầu-La-34.Ni Trưởng Kiều-Đàm-Di Category: Phật Học – Phật học ôn tập- Posted by: Tbl Đọc: 6468 lần BƯỚC VÀO CỬA PHẬT- Quyển 2 Hoằng Hữu Nguyễn Văn Phú Bài 33.Tôn Gỉả La-Hầu-La 1. Đạo hữu Tuệ Bảo…