1.Lễ Vu Lan(HH/NVP)2.Bài pháp đầu tiên(HH/NVP)3.Phiền não-(HH/NVP)-4.Tôn giáo tốt nhất-5.Tự lực tu tập-

1.Lễ Vu Lan(HH/NVP)2.Bài pháp đầu tiên(HH/NVP)3.Phiền não-(HH/NVP)-4.Tôn giáo tốt nhất-5.Tự lực tu tập-

BƯỚC VÀO CỬA PHẬT – Quyển 1 Hoằng Hữu Nguyễn Văn Phú– Montreal 2010 (Tượng Phật-Thế kỷ thứ 4-Hình Wikipedia ) 20/08/2010: Lễ Vu Lan -Bài 7 Category: Tôi Tìm Hiểu Đạo Phật Posted by: Tbl Đọc: 1543 lần (LGT-…