Hoằng Hữu Nguyễn Văn Phú: 1/Thư đi tin lại-Kỳ 24 – 2/Bồ-Tát và Bồ-Tát Đạo

Hoằng Hữu Nguyễn Văn Phú: 1/Thư đi tin lại-Kỳ 24 – 2/Bồ-Tát và Bồ-Tát Đạo

THƯ ĐI TIN LẠI –KỲ 24 Montreal 2010 – Hoằng Hữu Nguyễn Văn Phú Cây hoa đào bonsai do bạn Kim Oanh tự trồng tỉa, kết tạo hình dáng (Hình Kim Oanh gửi) 225 – Đạo hữu lại tiếp tục…