1.Thầy Từ Mẫn và, nhà xuất bản Lá Bối…(DTL)2.‘Lòng trần còn tơ vương khanh tướng’(NL)3.Lần đầu tiên nhạc dân tộc Việt được trình diễn trong Tòa Bạch Ốc(NV)

1.Thầy Từ Mẫn và, nhà xuất bản Lá Bối…(DTL)2.‘Lòng trần còn tơ vương khanh tướng’(NL)3.Lần đầu tiên nhạc dân tộc Việt được trình diễn trong Tòa Bạch Ốc(NV)

Thầy Từ Mẫn và, nhà xuất bản Lá Bối … Du Tử Lê – February 24, 2018 Nguồn:nguoiviet.com T ừ trái: Lê Thị Thấm Vân, thầy Thanh Tuệ, thầy Từ Mẫn. (Hình Phovanblog) Cuộc đảo chính thành công ngày 1…