08/10/2011: Tạng Thư Sống Chết-Phần I:Sống-Ch.10:Tự tính sâu xa của "Tâm" (tiếp theo và hết)

08/10/2011: Tạng Thư Sống Chết-Phần I:Sống-Ch.10:Tự tính sâu xa của "Tâm" (tiếp theo và hết)

08/10: Tạng Thư Sống Chết-Phần I:Sống-Ch.10:Tự tính sâu xa của “Tâm” (tiếp theo và hết) Category: Tôi Tìm Hiểu Đạo Phật Posted by: Tbl Đọc: 4460 lần TẠNG THƯ SỐNG CHẾT The Tibetan Book Of Living And Dying Sogyal Rinpoche…