1.P Q Thanh và con đường lưu vong(DLB)2.Dũng chơi Trọng bằng báo(VB)3.Vẫn Đỏ nhưng bớt giáo điều(RFA)

1.P Q Thanh và con đường lưu vong(DLB)2.Dũng chơi Trọng bằng báo(VB)3.Vẫn Đỏ nhưng bớt giáo điều(RFA)

Phùng Quang Thanh và con đường lưu vong Nguồn:danlambao.com Vũ Đông Hà (Danlambao) – Trong một xã hội độc tài bị bưng bít thông tin, khi truyền thông được xem là một trong những phương tiện / vũ khí để…