1.Đặc san ‘Kỷ Niệm 60 Năm Nhập Học TV 53-60’-2.Ngày Hội Trưng Vương trong tương lai (TN)-3.Nói chuyện về ngày hội TV và các bài..

1.Đặc san ‘Kỷ Niệm 60 Năm Nhập Học TV 53-60’-2.Ngày Hội Trưng Vương trong tương lai (TN)-3.Nói chuyện về ngày hội TV và các bài..

KỶ NIỆM 60 NĂM NHẬP HỌC Lê-Băng-Tâm Đó là tên cuốn Đặc San của Ban Chủ Biên TV 53-60 vừa cho phát hành sáng nay, ngày thứ tư, tháng 4-9-2014 . Tôi đến nhà bạn Kim Dung khoảng gần 11…

Giáo sư Tiến sĩ Phạm thị Tự,cựu GS Đồng Khánh-Trưng Vương đã từ trần

Giáo sư Tiến sĩ Phạm thị Tự,cựu GS Đồng Khánh-Trưng Vương đã từ trần

Đi phúng điếu và viếng xác cô Tự Tan Nguyen to me Băng Tâm thân mến, Bảng Cáo Phó Như đã loan báo hôm trước với bồ, Giáo sư Tiến sĩ Phạm thị Tự đã từ trần tại tư gia,…

Mới hôm nào …

Mới hôm nào …

Mới hôm nào … (Gửi TV 53-60 Kỷ niệm 50 năm ra trường 1960-2010 ) Vâng, mới hôm nào.. Nhưng, trước hết , xin cho tôi được cám ơn Trời , Phật , Đấng Thiêng liêng , Định mênh,v..v…đã cho…